30 de motive pentru care este un lucru minunat să fii pastor

john-piper De la „altitudinea” celor 32 de ani de slujire pastorală, John Piper a îndrăznit să scrie următorul articol în care explică de ce slujirea pastorală este un lucru care aduce atât de multă împlinire.

1. Dumnezeu este cea mai minunată Realitate din univers. Și pastorii înoată în acea mare cu o bucurie care se înoiește continuu.
Eu sunt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, înainte ca tu să Mă cunoşti.” (Isaia 45:5)
O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui! Şi în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.” (Romani 11:33-36)

2. Isus este cel mai minunat Salvator, Stăpân și Prieten care a fost sau va fi vreodată. Și pastorii Îl privesc îndelung și I se incredințează Lui în fiecare zi.

Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” (Ioan 15:13)

Pentru ca, în numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” (Filipeni 2: 10-11)

Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu.” (Ioan 15:15)

Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânţa lui David, înviat din morţi, după Evanghelia mea.” (2 Timotei 2:8)

3. Duhul Sfânt este cel mai minunat Mângâietor din lume. Și pastorii sunt antrenați să aibă parte de umplerea Sa în mod constant.

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac. Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.” (Ioan 14:16, 16:7)

Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?” (Galateni 3:5)

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.” (Efeseni 5:18)

4. Biblia este cea mai minunată carte care există. Și pastorii își găsesc plăcerea în a cugeta la ea zi și noapte.

Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ, şi curăţit de şapte ori.” (Psalmul 12:6)

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!” (Psalmul 1:1,2)

5. Evanghelia este cea mai minunată veste care a fost trimisă vreodată. Și pastorii se desfată în a o crede și a o spune în fiecare zi.

Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:3,4)

Eu sunt dator şi Grecilor şi Barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neînvăţaţi. Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma.” (Romani 1:14,15)

6. Închinarea comună este cea mai măreață revărsare a unui trai împreună în care Hristos este prețuit. Și pastorii se înalță cu acest privilegiu sfânt de a aprinde focul.

Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.” (Coloseni 3:16)

Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos.” (Efeseni 3:8)

7. Credința este măreața unire cu Hristos și îmbrățișarea a tot ce este Dumnezeu în El. Și pastorii țintesc spre aceasta cu fiecare cuvânt, întrucât credința vine în urma auzirii.

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” (Galateni 2:20)

Şi sunt încredinţat şi ştiu că voi rămânea şi voi trăi cu voi toţi, pentru înaintarea şi bucuria credinţei voastre.” (Filipeni 1:25)

8. Nădejdea în harul viitor este cel mai minunat cuptor pentru ascultarea de Evanghelie. Și pastorii îl alimentează zilnic cu promisiunile lui Dumnezeu.

În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care dăinuieşte.” (Evrei 10: 34)

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuş a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:5,6)

9. Bucuria este imboldul minunat în suferință și plăcere care arată clar că sursa ei este în Dumnezeu. Și pastorii renunță la orice exces și trăiesc pentru bucuria sfântă a turmei lor.

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!” (Filipeni 4:4)

Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos.”(Filipeni 3:8)

Nu doar că am avea stăpânire peste credinţa voastră; dar vrem să lucrăm şi noi împreună la bucuria voastră; căci staţi tari în credinţă.” (2 Corinteni 1:24)

10. Dragostea este cea mai minunată faptă. Și pastorii fac din ea scopul măreț al tuturor acțiunilor lor.

Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” (1 Corinteni 13:13)

Ţinta poruncii este dragostea.” (1 Timotei 1:5)

11. Sfințenia este asemănarea minunată cu Dumnezeul de trei ori sfânt. Și pastorii omoară în fiecare zi păcatul lor de dragul sfințirii altora.

Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: “Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”.” (1 Petru 1:15,16)

Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.” (Romani 8:13)

Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.” (1 Corinteni 11:1)

12. Suferința este o școală minunată. Și pastorii trebuie să o frecventeze de dragul oamenilor lor.

Până ce am fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc Cuvântul Tău… Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăţ orânduirile Tale.” (Psalmul 119:67,71)

Aşa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea şi mântuirea voastră; dacă suntem mângâiaţi, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdaţi aceleaşi suferinţe ca şi noi.” (2 Corinteni 1:6)

13. Explicarea adevărului minunat este o cale spre o înțelegere minunată. Și pastorii se ocupă să explice lucrurile cele mai mărețe într-un mod impecabil.

Este mai ferice să dai decât să primeşti.” (Faptele Apostolilor 20:35)

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.” (Efeseni 4 :11,12)

14. Anunțarea celor mai mărețe realități este un privilegiu minunat. Și pastorii sunt mesagerii Dumnezeului cel viu.

Te rog ferbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.” (2 Timotei 4:1,2)

Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Corinteni 5 :20)

15. Scopurile imposibil de realizat prin mijloace omenești ne aruncă spre un minunat Ajutor. Și toate scopurile spirituale ale unui pastor sunt imposibile.

“Cei ce-L ascultau, au zis: „Atunci cine poate fi mântuit?” Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la Dumnezeu”.” (Luca 18:26,27)

Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.” (2 Timotei 2:24,26)

16.Cerul este un destin minunat. Și scopul pastorilor în orice lucru este să-i ajute pe oameni să ajungă acolo .

Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri.” (Matei 5:12)

Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.” (Filipeni 3:20,21)

De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava vecinică.” (2 Timotei 2:10)

17. Iadul este un pericol mare. Și scopul pastorilor în orice lucru este să-i scape pe oameni de acesta.

Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.” (Matei 10:28)

Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei.”(1 Corinteni 9:22)

18. Rugăciunea este o cale spre prezența și puterea minunată a lui Dumnezeu. Și pastorii se roagă fără încetare.

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.” (Efeseni 6:17,18)

Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” (Psalmul 50:15)

19. Nașterea din nou este un miracol minunat. Și pastorii sunt moașele uimite permanent ale lui Dumnezeu.

Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” (Ioan 3:8)

Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească.” (1 Corinteni 3:6,7)

Aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.” (1 Petru 1:23-25)

20. Euharistia este cea mai măreață cină. Și pastorii țin simbolurile sfinte chiar în mâinile lor.

El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paştele acestea cu voi înainte de patima Mea”.” (Luca 22:15)
Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos?” (1 Corinteni 10:16)

21. Botezul este cel mai minunat simbol al morții și al învierii. Și pastorii pun în scenă această piesă în numele lui Hristos.

Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.” (Romani 6:3,4)

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” (Matei 28:19)

22. Înmormântările oferă o perspectivă minunată asupra eternității. Și pastorii rămân acolo plini de speranță cu oamenii ce au ochii mirați.

Aşadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere; căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, – pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. – Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.” (2 Corinteni 5:6-8)

Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!” (1 Corinteni 15:54-57)

23. Căsătoriile sunt unirea minunată pentru toată viața dintre un bărbat și o femeie.
Și pastorii joacă această piesă la vedere pentru ca toată lumea să înțeleagă.

Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Matei 19:6)
Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea.” (Efeseni 5:22-25)

24. Vizitele la bolnavi sunt împărtăşiri sfinte de speranță minunată. Și pastorii mijlocesc această tranzacție sfântă cu vocea și mâinile lor.

Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii Bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.” (Iacov 5:14,15)

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!” (Romani 15:13)

Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri şi de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mânile peste el, şi l-a vindecat.” (Faptele Apostolilor 28:8)

25. Diavolul este un dușman mare. Și pastorii declară în fiecare zi un război sfânt.

Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.” (1 Petru 5:8,9)

Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi dela voi.” (Iacov 4:7)

26. Înțelepciunea, sfatul biblic este mai minunat decât mult aur curat. Și pastorii se îmbogățesc mult.

Un cuvânt spus la vremea potrivită, este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint.” (Proverbe 25:11)

Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului! Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului!”(Proverbe 16:16)

Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus.” (Coloseni 1:28)

27. Misiunile mondiale sunt cele mai îndrăznețe proiecte din lume. Și pastorii predică, se roagă și se consumă ca toți să fie trimiși sau să îi susțină pe cei trimiși.

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14)

Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui”. ” (Matei 9:37,38)

28. Iubirea de bani este marea rădăcină a tuturor relelor. Și pastorii o retează în casele lor și caută moartea sa în toată turma lor.

Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, cari cufundă pe oameni în prăpăd, şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, cari au umblat după ea, au rătăcit dela credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.” (1 Timotei 6:9,10)

Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.” (1 Timotei 6:6-8)

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”.” (2 Corinteni 9:7)

29. Conducerea pe căi sfinte este ce mai mare nevoie a fiecărei oi. Și pastorii acceptă această slujbă în smerenie sub Marele Păstor.

Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos.” (Evrei 13:17)

Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui vecinic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-i este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.” (Evrei 20:21)

30. Slujirea în umilință este cea mai înaltă măreție. Și pastorii se bucură să spună: El trebuie să crească, iar eu trebuie să ma micșorez.

Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru.” (Marcu 10:43)

Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.”(Ioan 3:30)

Articol preluat si tradus de Dana-Alexandra Leucuța de pe

http://www.desiringgod.org/blog/posts/30-reasons-why-it-is-a-great-thing-to-be-a-pastor

This entry was posted in Leadership, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to 30 de motive pentru care este un lucru minunat să fii pastor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.